logo
Cập nhật: 20.12.2022 02:21 - Lượt xem: 259

UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LA NGÀ                                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 223      /KH-THCS.LN                             Phú Ngọc, ngày    09   tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022-2023

 

Căn cứ công văn số 577/PGDĐT ngày 07/12/2022 của Phòng Giáo dục và đào tạo Định Quán về việc tổ chức kiểm tra và sơ kết HKI bậc THCS, năm học 2022-2023;

Căn cứ kế hoạch năm học 2022- 2023 của trường THCS La Ngà;

Nay trường THCS La Ngà  xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

I.  RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I.

1.Phân công nhiệm vụ :

Tổ trưởng phân công ra đề, duyệt đề, nộp về chuyên môn.

Đề kèm ma trận +đặc tả+ đáp án  được đánh máy vi tính Font Times NewRoman, Size 13 (Nộp và gửi email theo địa chỉ : aitannguyenphuoc@gmail.com(  K7,8,9 có đề HSKT).

Lưu ý: ra 2 đề/ 1 môn/ 1 khối.(Ghi rõ đề 1, đề 2)

2. Nguyên tắc thực hiện :

- Bảo đảm tính bảo mật, khách quan, có trách nhiệm với công việc được giao.

3. Nội dung và yêu cầu đề kiểm tra học kỳ I:

- Nội dung đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng,  đặc biệt phải hướng đến kiểm tra năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ GDĐT.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực của môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định  đối với từng môn học.

- Thời gian làm bài: 90 phút đối với các môn Văn, Toán, KHTN, Lịch sử và Địa lý;  60 phút cho môn Tiếng Anh kể cả phần kiểm tra nghe, các môn còn lại 45 phút. Phần nói môn Tiếng Anh K6,7,8,9 tổ chức kiểm tra riêng (tối đa 4 phút cho một cặp/nhóm học sinh).

-  Giới hạn chương trình : Hết tuần thứ 16 theo kế hoạch dạy học mà các tổ đã xây dựng từ đầu năm.

- Hình thức ra đề: Ma trận, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm thực hiện theo  hướng dẫn tại các đợt tập huấn kiểm tra đánh giá đối với từng môn học.

4. Thời gian thực hiện:

          Sau khi hoàn thành các tổ trưởng chuyên môn nộp đề về chuyên môn nhà trường trước ngày 17/12/2022.

II. LỊCH THI CỤ THỂ:

1.Đối với môn Âm Nhạc, Mỹ thuật, Nghệ thuật, GDĐP, HĐTNHN, Tin, GDTC: Giáo viên bộ môn tự tổ chức kiểm tra theo TKB trên lớp trong  tuần  16.

2.Đối với các môn: Toán – Văn – Lý – Hóa – Sinh – Sử – Địa – Anh văn – Công dân – Công nghệ - KHTN, Lịch sử & Địa lý,  lịch kiểm tra chung cụ thể như sau:

 

Ngày

Buổi

Khối

Môn thi

Giờ bắt đầu thi

Thời gian làm bài

Ghi chú

Thứ 6

23/12/2022

Sáng

7

KT nói môn Tiếng Anh

Bắt đầu lúc 7h00 cho đến khi hoàn thành

Chiều

9

KT nói môn Tiếng Anh

Bắt đầu lúc 13h00 cho đến khi hoàn thành

Thứ 7

24/12/2022

Sáng

6

KT nói môn Tiếng Anh

Bắt đầu lúc 7h00 cho đến khi hoàn thành

Chiều

8

KT nói môn Tiếng Anh

Bắt đầu lúc 13h00 cho đến khi hoàn thành

Thứ 2

26/12/2022

Sáng

8; 9

Vật lý

Công nghệ

Công Dân

7h15

8h15

9h15

45 phút

45 phút

45 phút

 

Chiều

6;7

Ngữ văn

Công dân

13h15

15h 00

90 phút

45 phút

 

 

Thứ 3

27/12/2022

Sáng

8; 9

Lịch sử

Hóa

7h15

8h15

45 phút

45 phút

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Chiều

6; 7

KHTN

Công nghệ

13h15

15h00

90 phút

45 phút

 

Thứ 4

28/12/2022

Sáng

8; 9

Sinh

Địa lí

7h15

8h15

45phút

45 phút

 

Chiều

6;7

Lịch sử & Địa lý

Tiếng Anh

13h15

15h00

90 phút

60 phút

 

Thứ 5

29/12/2022

Sáng

8; 9

Ngữ Văn

Tiếng Anh

7h15

9h15

90 phút

60 phút

 

Chiều

6;7

Toán

13h15

90phút

 

Thứ 6

30/12/2022

Sáng

8; 9

Toán

7h15

90 phút

 

Ghi chú:

-  Sau khi kiểm tra, giáo viên bộ môn chấm kiểm tra tập trung tại trường vào các buổi không có lịch coi kiểm tra. Toàn trường hoàn thành chấm kiểm tra hạn chót 17 giờ thứ 7 ngày 31/12/2022;

- Khối 6,7 sau khi kiểm tra xong ngày 29/12/2022 nghỉ cho đến hết ngày 02/1/2023. Khối 8,9 sau khi kiểm tra xong ngày 30/12/2022 nghỉ cho đến hết ngày 02/1/2023.

- Sau khi kiểm tra xong, toàn trường đi học lại bắt đầu từ 03/01/2023. GVBM hoàn tất việc trả bài trong 2 ngày 03/1 và 04/1/2023 sau đó tiếp tục dạy hết chương trình HKI cho đến hết ngày 07/1/2023. Bắt đầu học kỳ II ngày 09/1/2023.

   

Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối HKI năm học 2022-2023 của trường THCS La Ngà, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liện hệ trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.                                            

 

                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-PGD (để báo cáo)

-Các tổ CM

-Lưu VT

 

                                                                                                Nguyễn Phước Ái Tân

Hình ảnh tiêu biểu